ఆ నలుగురు .. ఒక ‘శకం’ ముగిసింది! అటువంటి శకాన్ని చరిత్ర మళ్ళీ చూస్తుందా?

నందమూరి తారక రామారావు గారు (44 యేళ్ళ కెరీరు – 300 సినిమాలు)అక్కినేని నాగేశ్వర్రావు గారు (72 యేళ్ళ కెరీరు; 255 సినిమాలు)ఉప్పు శోభన్ బాబు గారు (37 యేళ్ళలో 230 సినిమాలు)ఘట్టమనేని కృష్ణ గారు (50 యేళ్ళు; 350 సినిమాలు) నలుగురు కలిసి 200 యేళ్ళకు పైగా యాక్టివ్ క్యుములేటివ్ కెరీరు, 1135 సినిమాలు.. అంటే యావరేజిన యేడాదికి ఆరు సినిమాలు.. అంటే రోజూ రెండు షిఫ్టులు పనిచేస్తే కానీ పూర్తికానంత పని.. వీళ్ళు ఎటెంప్ట్…

Read More

Kamma Caste Demographics –A Brief Introduction

The Kamma community/caste, which accounts for around 5-6 percent of the combined population of the two Telugu-speaking states of Andhra Pradesh and Telangana, is one of the most significant communities in terms of wealth, influence, pull, intelligence, and charity. Nonetheless, Kammas are not extensively distributed geographically between the two states, as their presence is limited…

Read More

Brahma Mullu explained, “Vital tasks in Kamma Marriages”

“Akshatani, Suvarnani, Kramukai: Phala Samyutamu, Dampatyom Deerghmaayushymu, Brahma Grandhim Vidheeyathe” Following ‘Thalambaralu,” “Brahma Knots’ (Brahma Gandhi) would be performed, in which a variety of items would be blended and tied to the upper section of the bride’s saree’s loose end. Yam, Turmeric Twig, Dates, Betel, and some change are among the things. This saree’s loose…

Read More